مقالات Journal of Ilam University of Medical Sciences، دوره 15، شماره 2