نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences

نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دارای مجوز شماره ۷۶۹۴۹ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , دارای موافقت اصولی برای اخذ رتبه علمی پژوهشی به شماره ۷۰۴/۱۸۲۵ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد.

اهداف و زمینه ها:

مرور سیستماتیک در حوزه پزشکی (تشخیص و درمان و...).
مرور سیستماتیک در حوزه پرستاری (ارزیابی، تشخیص، مداخلات، مراقبت و...).
مرور سیستماتیک در حوزه دارو سازی (مقایسه اثر و عوارض داروها و...).
مرور سیستماتیک در حوزه دندانپزشکی (تشخیص و درمان و....).
مرور سیستماتیک در حوزه بهداشت (روشهای پیشگیری، ارتقا سلامت و....).
مرور سیستماتیک در حوزه توانبخشی(روشها، مداخلات توانبخشی و....).
مرور سیستماتیک در حوزه پیراپزشکی.