خانم دکتر Zahra Sadeqi Arani

Dr. Zahra Sadeqi Arani

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473517)

22
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers