سلامت اجتماعی و تاب آوری از طریق آموزش

24 خرداد 1403 - خواندن 5 دقیقه - 74 بازدید

سلامت اجتماعی را شاید بتوان از طریق تسهیلگری تاب آوری و حمایت اجتماعی افزایش داد که البته در صورت تحقق سلامت اجتماعی، شهروندان از شادکامی و انگیزه بهتری برخودارند سلامت و بهزیستی اجتماعی را معمولا به دو شکل مورد مطالعه قرار میدهیم

سلامت اجتماعی سنجش افراد از ارتباطات و عملکرد خود در اجتماع تعریف شده است

 سلامت اجتماعی جلوه ای از بهداشت روانی و اجتماعی است که در صورت تحقق آن، شهروندان از شادکامی و انگیزه بهتری برخودارند هدف غایی سلامت اجتماعی شادکامی و سلامت عمومی تمامی آحاد جامعه است.


سلامت و بهزیستی اجتماعی میتواند شامل شناخت و سنجش فرد از چگونگی عملکرد خود در اجتماع و یا کیفیت ارتباطات او باشد.

 سلامت اجتماعی را می توان از طریق آموزش و تسهیلگری تاب آوری و حمایت اجتماعی افزایش داد.
نرگس زمانی مترجم کتاب پرورش تاب آوری خانواده در ادامه آورده است سلامت و بهزیستی اجتماعی وضعیت رفتارهای اجتماعی مورد انتظار و هنجار را مطالعه میکند

 رفتارهایی که اغلب تاثیرات مثبتی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارند و موجبات ارتقای تاب آوری و سازگاری اجتماعی و تعامل فرد با خانواده و محیط پیرامونی و در نهایت ایفای نقش موثر در تعالی و رفاه جامعه می شود.

همانگونه که تقویت تاب آوری مبتنی بر آموزش است مدیریت عوامل ریسک و مقابله موفق با تهید کننده های سلامت اجتماعی مستلزم برخورداری از منابع مختلف است تاب آوری اجتماعی یک جامعه یا اجتماع برای مﻘابله و انطباق با اختلالات و تغییرات و انواع شوک و تهدیدات است.

بطور کلی تاب آوری اجتماعی به مشخصات اجتماعی یک جامعه از جمله سن، جنس، معلولیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی پرداخته و بحث سرمایه اجتماعی را مطرح میکند.

رفتارهایی که اغلب تاثیرات مثبتی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارند همانهایی هستند که موجبات ارتقای تاب آوری و سازگاری اجتماعی و تعامل فرد با محیط پیرامونی و در نهایت ایفای نقش موثر در تعالی و رفاه جامعه می شوند.

براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت دارای سه بعد جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد البته که بعد معنوی نیز در سال های اخیر لحاظ شده است با این وجود برخی از متون سلامت را در ابعاد هفت گانه ای مطالعه کرده اند که عبارتست از :

 1. جسمانی
 2. روانی
 3. عاطفی
 4. معنوی
 5. اجتماعی
 6. فرهنگی
 7. شغلیصحبت و مطالعه در مورد سلامت اجتماعی معمولا بسیار کمتر از سلامت جسمانی و روانی مطرح بوده است. بنا براین ، شاید این بعد از سلامت ، پیچیده ترین و پرمناقشه ترین بعد سلامت باشد و تاکید سازمان بهداشت جهانی به این جنبه از سلامت درکنار جنبه های فیزیکی و روانی آن ، توجه جامعه شناسان ، برنامه ریزان اقتصادی و سیاستگذاران نظام های سلامت را همواره به خود جلب کرده است.

سلامت اجتماعی ،بعدی از ابعاد رفاه فردی است که مرتبط می شود با اینکه فرد چطور با افراد دیگر جامعه، آداب و رسومات اجتماعی و سازمانها تعامل دارد و اینکه  بقیه نسبت به او چه برخوردی دارند.

برخی دیگر از نظریه پردازان بهزیستی و سلامت اجتماعی را چگونگی روابط با نزدیکان وافراد دیگر جامعه ونهادهای اجتماعی که وی عضوی از آنهاست و همچنین میزان رضایتمندی یا عدم رضایت افراد را سلامت و بهزیستی اجتماعی نامیده اند .
برخی از نظریه پردازان مفهوم بهزیستی و سلامت اجتماعی را درکیفیت فعالیتهای اجتماعی ، رفاه اجتماعی ، شبکه های اجتماعی ، ارتباطات بین فردی وحمایت اجتماعی و میزان شرکت در فعالیتهای اجتماعی ونیز میزان رضایت از نقش های اجتماعی فردی می داند

سلامت و بهزیستی اجتماعی معمولا به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد:
1. در سطح جامعه: در این رویکرد، سلامت اجتماعی مشخصه جامعه است و طبق تعریف، جامعه ای سالم است که در آن شهروندان دسترسی عادلانه به امکانات و منابع جامعه برای تحقق حقوق شهروندی دارند.
2. در سطح فرد: در این سطح، منظور از سلامت اجتماعی، بعدی از سلامت فرد است که نشانگر نحوه تعامل فرد با افراد دیگر جامعه، نحوه عملکرد جامعه در برابر او و نیز نحوه تعامل فرد با سازمانها و هنجارهای اجتماعی است.

در زیر تعدادی از عوامل موثر بر سلامت اجتماعی فرد آمده است.

 • مهارتهای اجتماعی و ارتباطات بین فردی
  نحوه ارتباط با همکاران
  نحوه ارتباط با اعضای خانواده
  در دسترس بودن و استفاده از حمایتهای اجتماعی

حوادث مهم زندگی: مرگ اطرافین، طلاق

با نگاهی اجمالی به عوامل اثر گذار بر سلامت اجتماعی به این نتیجه قطعی میرسیم که آموزش و تسهیلگری و یا کوچینگ میتواند به سهم خود تاب آوری اجتماعی تحت تاثیر داشته باشد.


منبع : خانه تاب آوری ایران
www.resiliency.ir