آقای دکتر Homayon Noraei

Dr. Homayon Noraei

استادیار گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (12554)

15
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers