آقای دکتر Bahador Zamani

Dr. Bahador Zamani

دانشیار گروه آموزشی، شهرسازی دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414806)

43
25
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers