آقای دکتر Manouchehr Tabibian

Dr. Manouchehr Tabibian

استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183674)

83
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers