آقای دکتر Mehdi Jahangiri

Dr. Mehdi Jahangiri

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (13618)

107
12
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience