آقای دکتر Sayed hassan Nourbakhsh

Dr. Sayed hassan Nourbakhsh

دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303967)

21
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers