آقای دکتر Ebrahim Shirani

Dr. Ebrahim Shirani

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180471)

72
15
6
58

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن آموزش مهندسی ايران
  • عضو انجمن مهندسان مكانيك ايران
  • عضو انجمن فيزيك ايران
  • عضو انجمن احتراق ايران
  • عضو انجمن هيدروليك ايران
  • عضو انجمن آهن و فولاد ايران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers