آقای دکتر Jawad Faiz

Dr. Jawad Faiz

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176408)

33
20
231
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers