شادروان آقای پروفسور Caro Lucas

Prof. Caro Lucas

پدر علم رباتیک ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (451124)

112
17
121
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers