آقای Abas Ghasemi

Abas Ghasemi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176882)

68
12
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs