خانم دکتر Zahrasadat Saeideh Zarabadi

Dr. Zahrasadat Saeideh Zarabadi

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177278)

12
38
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers