خانم دکتر Zahra begom Hedjazizadeh

Dr. Zahra begom Hedjazizadeh

استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179315)

13
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers