آقای Farshad Khosravi

Farshad Khosravi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179415)

8
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers