آقای khodayar oshvandi

khodayar oshvandi

استادیار ، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179658)

7
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers