آقای Hamidreza Alizadeh

Hamidreza Alizadeh

دانشگاه جیرفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180259)

29
18
3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers