آقای Seyed Abdolkarim Sajadi

Seyed Abdolkarim Sajadi

استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180613)

97
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers