آقای Majid Pasbani Khiavi

Majid Pasbani Khiavi

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181700)

60
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers