خانم دکتر Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

Dr. Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182342)

16
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers