آقای دکتر Mohammadjafar Yahaghi

Dr. Mohammadjafar Yahaghi

استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182349)

7
60
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس انجممن ویراستاری ایران
  • عضو انجمن علمی استادان زبان فارسی
  • خزانه دار انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

Journal Papers