آقای دکتر Hosein Mirmohammad Sadeghi

Dr. Hosein Mirmohammad Sadeghi

دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183723)

8
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers