آقای دکتر Mehrdad Farhadian

Dr. Mehrdad Farhadian

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346229)

81
17
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers