آقای دکتر Mohammadreza Ramezanpour

Dr. Mohammadreza Ramezanpour

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184318)

41
21
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers