آقای دکتر Abass Arab Mazar

Dr. Abass Arab Mazar

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184561)

4
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers