آقای پروفسور Nader Mehregan

Prof. Nader Mehregan

استاد دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (430332)

40
118
1
21
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب درامدی بر توسعه اقتصادی (ترجمه) (نورعلم / تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت (نورعلم / تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب جغرافیای اقتصادی؛ یکپارچگی مناطق و ملل (ترجمه) (تهران: نشر نورعلم.) - 1396 - Persian
 • کتاب کاربرد نرم افزار شازم در اقتصاد سنجی و اقتصاد مالی (تهران: نشر نورعلم.) - 1394 - Persian
 • کتاب اقتصاد سنجي پانل ديتای پیشرفته (تهران: نشر نورعلم.) - 1393 - Persian
 • کتاب بازارهای مالی مدرن ( ترجمه) (پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 1393 - Persian
 • کتاب خیزش، خدمات و خیانات سرمایه داری (نشر نور علم.) - 1392 - Persian
 • کتاب اقتصاد چگونه عمل می کند (تهران: نشر نورعلم.) - 1392 - Persian
 • کتاب مکان‌یابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا، (نشر دانشگاه بوعلی سینا) - 1392 - Persian
 • کتاب اقتصاد سنجي کاربردی (ترجمه) (نشر نورعلم.) - 1392 - Persian
 • کتاب کاربرد متلب در آمار و اقتصاد سنجي (نشر نورعلم.) - 1391 - Persian
 • کتاب راهنماي اي ويوز7 در اقتصاد سنجي (دانشکده علوم اقتصادي) - 1390 - Persian
 • کتاب کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجي (دانشکده علوم اقتصادي) - 1389 - Persian
 • کتاب مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه و کاربرد آنها در اقتصاد (دانشکده علوم اقتصادي) - 1389 - Persian
 • کتاب راهنماي اي ويوز6 در اقتصاد سنجي (تهران: دانشکده علوم اقتصادي) - 1388 - Persian
 • کتاب اصول و مباني علم اقتصاد (تهران: دانشکده علوم اقتصادي) - 1388 - Persian
 • کتاب اقتصاد سنجي پانل ديتا (تهران: موسسه تحقيقات تعاون دانشگاه تهران) - 1387 - Persian
 • کتاب اقتصاد خرد (انتشارات نور علم) - 1387 - Persian
 • کتاب اقتصاد كلان (انتشارات نور علم) - 1387 - Persian
 • کتاب توسعه روستايي در جهان سوم (ترجمه) (انتشارات نور علم) - 1379 - Persian
 • کتاب ارز از چند نرخي تا تك نرخي (تهران:موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني) - 1372 - Persian