آقای دکتر Habib Rajabi Mashadi

Dr. Habib Rajabi Mashadi

استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184576)

120
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers