آقای دکتر Mohammad Durali

Dr. Mohammad Durali

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184723)

29
2
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers