آقای دکتر Abdolkarim Chehregani Rad

Dr. Abdolkarim Chehregani Rad

استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185059)

47
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers