آقای دکتر Mohammad ali Khalili

Dr. Mohammad ali Khalili

استاد، گروه بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185060)

11
44
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers