آقای دکتر abdolhosein farzad

Dr. abdolhosein farzad

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185227)

1
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers