فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

Mytho-Mystic Literature Journal

مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال ۱۳۸۷بنا به سیاست گذاری کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، با ۲ تخصص ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی با عنوان فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی تغییر نام یافت.

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در زمستان ۱۳۸۴ منتشر شد. انتشار آن به عنوان نشریه علمی دانشگاهی در حوزه ادبیات و علوم انسانی واقعه فرخنده ای بود که در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تاسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی چون دکتر مظاهر مصفا، دکتر امیر بانو کریمی، دکتر علی محمد سجادی، دکتر سرور مولایی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر مهدی ماحوزی، دکتر ابومحبوب، دکتر سهیلا صارمی، دکتر سهیلا موسوی سیرجانی نقش عمده ای داشتند. این نشریه تا سال ۱۳۸۷ با نام مجله زبان و ادبیات فارسی در موضوعات علوم انسانی منتشر شد. هم اکنون این نشریه در بخش ادبیات با عنوان «فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی» منتشر می شود.

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی بر اساس کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۲۱ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی- پژوهشی، است.

The journal of Persian Language and Literature (affiliated with Islamic Azad University, the South Tehran branch) was launched in ۲۰۰۵. In ۲۰۰۸ and according to the policy of National Scientific Journals Supervision Commission of Ministry of Science, Research and Technology of Islamic republic of Iran, the name of the journal changed to Mytho-Mystic Literature and it was decided to publish in the fields of mystical literature and mythology.

In the establishment, development and durability of the journal, great professors such as Dr. Mazāher Mosaffā, Dr. Amirbānoo Karimi, Dr. Alimohammad Sajjādi, Dr. Sarvar Molāee, Dr. Abdolhossein Farzād, Dr. Abolghasem Rādfar, Dr. Mahdi Māhoozi, Dr. Aboo-mahboob, Dr. Soheilā Sāremi and Dr. Soheilā Mousavi Sirjāni were involved.