آقای دکتر Abbasali Rostami Nasab

Dr. Abbasali Rostami Nasab

استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185649)

6
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers