آقای دکتر Hamid Reza Alavi

Dr. Hamid Reza Alavi

استاد بخش علوم تربیتی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307834)

12
31
2
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران
  • عضو انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers