آقای دکتر Alireza Marandi

Dr. Alireza Marandi

Professor of neonatology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186062)

5
2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور