آقای دکتر Mohammad Najafzadeh

Dr. Mohammad Najafzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (192857)

35
6
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers