آقای دکتر Gholamabbas Barani

Dr. Gholamabbas Barani

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185220)

331
35
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers