آقای پروفسور Alireza Fereidunian

Prof. Alireza Fereidunian

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (193480)

77
10
80

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers