آقای دکتر Hasan Afshin

Dr. Hasan Afshin

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203011)

88
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers