آقای دکتر mahdi khodaparast

Dr. mahdi khodaparast

استادیار پژوهشی، گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (208968)

9
4
1
6
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران
  • دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران شعبه مازندران انجمن مدیریت کسب و کار ایران

Conference Papers

Teaching Experience

  • استادیار استادیار پژوهشی، گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران(1402-تاکنون )
  • مربی Islamic Azad University of Tonekabon(1401-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر مسئول فصلنامه رویکرد های نوین در مدیریت و بازار یابی (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر عامل موسسه مدیریتی پژوهشی فکر نو اندیش (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران (1402-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار ،گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران (1402-تاکنون)