آقای دکتر Davood kiakojouri

Dr. Davood kiakojouri

دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325116)

160
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers