آقای دکتر Hamid Reza Sharif

Dr. Hamid Reza Sharif

دانشیار بخش معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (222990)

28
17
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب باغ ارم (مرکز نشر دانشگاه شيراز) - 1384 - Persian
  • کتاب باغ گياهشناسي ارم (معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز) - 1383 - Persian

Teaching Experience

Education