آقای دکتر حسن قاسمعلی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266972)

7
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers