آقای دکتر Rashid Heidari Moghadam

Dr. Rashid Heidari Moghadam

عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179728)

8
48
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers