آقای دکتر Mohammad hossein Sayadi

Dr. Mohammad hossein Sayadi

دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298453)

83
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers