آقای دکتر Farhad Azari Atajan

Dr. Farhad Azari Atajan

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299173)

24
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers