آقای دکتر Mohsen Pourreza Bilondi

Dr. Mohsen Pourreza Bilondi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258663)

74
54
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers