آقای دکتر Mostafa Yaghoobzadeh

Dr. Mostafa Yaghoobzadeh

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258658)

81
53
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers