آقای دکتر Mohammadreza Bakhshi

Dr. Mohammadreza Bakhshi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299686)

33
22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers